Algemene voorwaarden

1 Begrippen

  • De organisatie: Bas Studiehuis (onderdeel van de Stichting Renswoudehuis)
  • De cliënt: de ouder of ieder ander die een leerling bij Bas Studiehuis onderbrengt en de verschuldigde betalingen verricht.
  • De leerling: degene die de huiswerkbegeleiding volgt.
  • Huiswerkbegeleiding: de door Bas Studiehuis georganiseerde dagelijkse bijeenkomsten, met als doel het begeleiden van leerlingen bij het maken van hun huiswerk.
  • Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de cliënt en de organisatie schriftelijk overeenkomen dat de organisatie huiswerkbegeleiding zal verzorgen aan een door de cliënt aan te wijzen leerling.

2 Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de organisatie aangegane overeenkomsten, ongeacht andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij met de organisatie schriftelijk anders is overeen gekomen.

3 Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven gedaan door de organisatie hebben een beperkte geldigheidsduur. Algemene schriftelijke prijsopgaven zonder expliciete datum, zoals in brochures, folders en op de website van de organisatie zijn geldig totdat nieuwe prijsopgaven verschijnen. Offertes en andere incidentele en gedateerde prijsopgaven hebben een geldigheid van 1 maand. Offertes zijn vrijblijvend tenzij door de organisatie anders is vermeld.

4 Aanvang en duur van de overeenkomst

Een overeenkomst tot het leveren van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de cliënt een leerling schriftelijk aanmeldt voor deelname aan huiswerkbegeleiding. In de overeenkomst staat de aanvangsdatum van de huiswerkbegeleiding vermeld. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

5 Levering en levertijd

Alle data voor de huiswerkbegeleiding zijn naar beste weten vastgesteld. Bij het vervallen van data zal de organisatie de cliënt daarvan onverwijld in kennis stellen.

6 Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. De organisatie is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

7 Prijzen

Op de diensten is het BTW 0-tarief van toepassing.

Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is de organisatie gerechtigd de prijzen te verhogen. De cliënt heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

De prijzen gelden per kalendermaand. Over maanden waarin de krokus-, voorjaars-, herfst-, of kerstvakanties, nationale of christelijke feestdagen vallen, is het volledige bedrag verschuldigd. Gedurende de maanden juli en augustus is geen vergoeding verschuldigd.

8 Betalingsvoorwaarden

Betaling voor een periode dient te geschieden binnen twee weken na ontvangst van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen. Indien de cliënt niet tijdig betaalt, is

de organisatie gerechtigd de leerling de toegang tot de huiswerkbegeleiding te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de huiswerkbegeleiding niet met de duur van de opschorting verlengd. De opschorting laat de verplichtingen van de cliënt onverlet. Ingeval van aanvang van de huiswerkbegeleiding in de loop van een maand, is betaling verschuldigd over het aantal kalenderweken van de maand waarin de begeleiding plaats vindt, ongeacht of in de eerste week slechts een deel van de week huiswerkbegeleiding plaats vond. Bij niet-tijdige betaling is men van rechtswege in verzuim. De organisatie is dan zonder nadere mededeling gerechtigd invorderingsactiviteiten te ontplooien, eventueel door inschakeling van derden. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, alsmede rente ad 1% per maand komen ten laste van de ondergetekenden van het inschrijfformulier.

9 Verplichtingen van de leerling

De leerling is verplicht zich op de afgesproken schooldagen persoonlijk te melden bij de organisatie.

De leerling is verplicht zorgvuldig zijn schoolagenda bij te houden en de organisatie inzage te verschaffen in alle gegevens die van belang zijn voor de huiswerkbegeleiding. De leerling is verplicht tot een eerlijke en coöperatieve houding. De leerling is verplicht zich te

houden aan de instructies van de organisatie met betrekking tot het maken van het huiswerk. De leerling is verplicht zich te houden aan het huishoudelijk reglement van het instituut en de aanwijzingen die door het personeel gegeven worden, op te volgen.

10 Vertrouwelijkheid

De organisatie is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de cliënt en de leerling.

11 Wijziging van de Overeenkomst

Een wijziging van de tijdstippen waarop de huiswerkbegeleiding wordt aangeboden kan door de leerling en/of de cliënt met de organisatie worden overeengekomen. Hiervoor is geen schriftelijke bevestiging nodig. Een wijziging in het aantal dagen per week kan door de cliënt met de organisatie worden overeengekomen. Hiervan zal de cliënt schriftelijk bericht ontvangen, waarna de overeenkomst geacht wordt stilzwijgend te zijn gewijzigd. Indien de leerling aangeeft het aantal dagen per week te willen wijzigen, zal de cliënt onmiddellijk schriftelijk worden geïnformeerd door de organisatie. Indien de wijziging niet

binnen een redelijke termijn door de cliënt wordt tegengesproken,  wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn gewijzigd. Een wijziging waarin het aantal dagen per week wordt verlaagd kan slechts ingaan bij het begin van een factuurperiode.

12 Ontbinding

De overeenkomst loopt tot wederopzegging door de cliënt of de organisatie. Opzegging dient schriftelijk uiterlijk voor het eind van de kalndermaand plaats te vinden. De organisatie is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als:

  •  de cliënt of de leerling niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet;
  • de cliënt surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat.

In bovengenoemde gevallen wordt de cliënt geacht in gebreke te zijn.